Algemene voorwaarden

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.farmacotherapie.org door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker (van de website(s)).
Het medisch advies en de informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met de persoonlijke gezondheidsituatie van een (te behandelen) individu. De informatie op medhc.nl, www.farmacotherapie.org, FTO.nl of www.cme-academy.nl is alleen bedoeld als ondersteuning.
MedLearning B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via de hierboven genoemde sites, andere websites of bronnen waarnaar wordt verwezen.